Техническа информация

Въведение

Около 25 милиона светкавици ЕЖЕДНЕВНО нападат земната повърхност. Най-застрашените обекти от ДИРЕКТЕН удар са хората, животните, дърветата, сградите.

По-чести и по-скъпо струващи са случайте на ИНДИРЕКТНИ гръмотевични удари! Мълниите могат в радиус от 1.5 км да парализират цели селища, индустриални зони и големи градски квартали!

Всичко спира да работи, ако няма инсталирана гръмозащита!


DEHN-ГРЪМОЗАЩИТА. ПО-ДОБРЕ ОТКЛОНЯВАНЕ НА УДАРА, ОТКОЛКОТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ.

Никой друг производител не се е занимавал с толкова подробно изследване на мълниите и подобряване на параметрите на гръмозащитните удари, както DEHN.

DEHN предлага комплексно решение за вътрешна и външна гръмозащита, EMV концепция за гръмоопасни зони.

DEHN притежава ноу-хау за цялостна програма от апаратури и елементи за сигурна защита от гръмотевични удари.

С продуктите на DEHN е защитено Вашето движимо и недвижимо имущество, и от ИНДИРЕКТНИТЕ последствия от гръмотевични удари. Гръмозащитата трябва да бъде пълна. Защото:

ПОЛОВИН ЗАЩИТА НЕ Е НИКАКВА ЗАЩИТА!


Атмосферни и комутационни пренапрежения

Импулсните атмосферни и комутационни пренапрежения застрашават нормалните експлоатационни характеристики и възможности на техническите уредби, апарати и съоръжения, притежаващи обикновено съвременна и много чувствителна електроника.

Тези устройства обслужват много често отговорни обществени и технологични задачи в офиси, изчислителни и медицински центрове, промишлена автоматика, системи за управление, банки и др.

Сигурността на тези скъпи съоръжения и на обслужващия персонал изисква тя да бъде в много висока степен гарантирана.

Защитата на съоръженията се осигурява както по линия на електроснабдяването, така и откъм информационно-техническата връзка.

Дават се характеристика на импулсните пренапрежения, схемни, конструктивни елементи и технически данни на защитните апарати в различни нива на защитната система, както и съвременни реализации на такива апарати.

Разрушителните повреди и експлоатационни смущения, предизвикани от импулсни атмосферни и комутационни пренапрежения, върху наситената с електронни елементи съвременна изчислителна, управляваща и битова техника, изисква използване на надеждни специално разработени защитни апарати в мрежи ниско напрежение.

Неправилно е да се приема, че съществуващите понастоящем защити в електрически, телекомуникационни, изчислителни и други устройства са надеждно средство срещу тези импулсни пренапрежения.

Същото се отнася и за възможностите на гръмоотводните уредби, като защитна система по отношение на споменатите електрически потребители.

Проникването на мощни по своите параметри импулсни токови и напреженови вълни /около 200кА и 15кV/, към електрическите съоръжения, става по галваничен и електромагнитен път през електроснабдителните, съобщителните и тръбопроводни системи.

Генерирането им става при гръмотевична деятелност в атмосферата и при електрически превключвания в мрежи високо и ниско напрежение.

Между възможностите и характеристиките на защитните апарати и граничното ниво на разрушаване на защитаваните устройства, трябва да се осъществи координация съгласно концепцията за електромагнитна съвместимост.

Това изисква напреженовото защитно ниво на защитния апарат да е така избрано, че то да е под границата на разрушаване на следващо включения апарат или съоръжение.

Тези опасни смущения са все още подценявани у нас.

Атмосферни пренапрежения. Източници за тях са:

 • директни мълнии;
 • индиректното влияние на мълнии в район до около 1,5 клм. от тяхното попадение. По-нова информация показва, че този радиус бързо нараства, предвид използването на нови по-чувствителни елементи в електронните системи;
 • атмосферни електромагнитни разтоварвания.
Основни причини за комутационни пренапрежения са:
 • в мрежи високо напрежение - включване и изключване на ненатоварен електропровод или трансформатор, големи електрически товари, къси съединения;
 • в мрежи ниско напрежение - включване и изключване на индуктивности като трансформатори, дросели, бубини за защити и релета, дълги токови кръгове, искрене, кръгов огън на колектори, контактни пръстени, превълючване на домакински уреди, луминисцентни лампи, кафемелки, прахосмукачки и др.
Изключването на токови кръгове може да последва предвидено - от прекъсвач или непредвидено - при стопяване на предпазител или при защитно изключване.

Посочените смущения проникват, както отвън през електроснабдителните и информационни линии, така и могат да бъдат генерирани от фактори вътре в самата сграда.

Тези смущения се разпространяват, както по галваничен, така и по електромагнитно индуктивен път.

Като проблем защитата от импулсни пренапрежения, особено от атмосферен произход, не е нов у нас.

Почти всички сгради са съоръжени с грамоотводна система за защита т.нар. "външна защита".

Все още липсва и се недооценява т.нар. "вътрешна защита", чиято цел е да предпази електрическите съоръжения и апарати ниско напрежение в сградите от импулсни атмосферни и комутационни пренапрежения.


Повреди и смущения в работата на незащитени обекти

Пренапреженията могат да нарушат нормалния ход на работа на незащитени апарати и съоръжения изразяващо се в следните направления:
 • пожари;
 • разрушаване на изолация и апарати;
 • нарушаване на нормалния ход и опасни последици за производствени и технологични процеси;
 • погрешно задействане на защитни съоръжения и пожарогасителни уреди;
 • незадействане или погрешно задействане на индикатори за опасности, измерителни, управляващи и регулиращи устройства;
 • разрушаване на електронна информация в компютри и изчислителни устройства и др.
Изследвания на застрахователни институти в Германия, през 1999г. показват, че 31.7 % от всички повреди в електрониката са от пренапрежения!

Европейският съюз още през 1989 г. приема Директива за електромагнитна съвместимост, включваща всички електрически и електронни апарати и системи.

Предвид атмосферните условия, състоянието и перспективите на технико-икономическото развитие у нас, наложително е приемане на нормативната база, принципите и техническите възможности за решаване на проблемите на електромагнитната съвместимост в електрическите мрежи, залегнали в тази европейска Директива.

 

 

Зонова концепция


Електромагнитно ориентираната зоновата концепция е в състояние да се противопостави на всички нежелани последствия, произтичащи от светкавичните токове и пренапрежения.

Повече информация

Техническа информация +


Международните норми изискват апаратите I ниво да издържат на импулсни вълни 10/350µs.

Повече информация